fbpx Brochure aanvragen
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (overeenkomst)

De klant gaat een overeenkomst aan met NSA B.V. voor een Dienst, al dan niet in combinatie met het ter beschikking stellen van een Mobiel Systeem met de daarbij behorende gebruiksmogelijkheden, tarieven en voorwaarden voor een periode zoals gekozen en aangegeven door de klant op deze overeenkomst. Ook de extra dienstverlening van de Meldkamer zal voor de periode zoals gekozen en aangegeven door de klant op deze overeenkomst. Vragen of klachten kunnen gemeld worden per telefoon naar het bovenstaand nummer, per post naar het bovenstaand adres of per e-mail naar info@nl-alarmering.nl. Iedere vraag of klacht wordt binnen 2 werkdagen beantwoord. NSA B.V. levert en programmeert een mobiel systeem onder de navolgende bepalingen/voorwaarden:

 1. NSA B.V. activeert, meldt aan en laat per post een Mobiel Systeem bezorgen bij de klant ten behoeve van het abonnement voor de Dienst en/of dienstverlening van de Meldkamer. Het Mobiel Systeem bestaat uit de verschillende functies, zoals gekozen en aangegeven door de klant op deze overeenkomst. Voorwaarden voor activeren en aanmelden is dat er minimaal een (1) contactpersoon is genoteerd in geval van Veiligheidspakket B en C (Meldkamer) en minimaal 1 contactpersoon in geval van Veiligheidspakket A.
 2. Indien de klant na ontvangst van het Mobiel Systeem behoefte heeft aan extra uitleg, hulp of dergelijke, kan er een adviseur aangevraagd worden. Per bezoek, waar de voorrijkosten inzitten en de service verleend wordt, zal er €25,- in rekening gebracht worden per automatische incasso. Telefonisch support is altijd gratis.
 3. De klant gaat een maandelijkse betalingsverplichting aan met NSA B.V. voor de in het schema aangegeven periode van 24 maanden. Uitgezonderd bij overlijden of het verhuizen naar een zorginstelling. De overeenkomst wordt na het tonen van een akte van overlijden of officieel bewijs van inschrijving bij een zorginstelling en het retour zenden van het alarm direct verkort. Na 24 maanden wordt de overeenkomst automatisch maandelijks verlengd. Veertien dagen na ontvangst van het systeem zal de overeenkomst in werking treden. Tot die tijd hoeft er niets te worden betaald. De klant kan binnen acht weken na afschrijving contact opnemen met de bank als hij/zij het niet eens is met de afschrijving. Let op! Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 4. De klant machtigt NSA B.V. hierbij tot de automatische incasso van de maandelijkse kosten, alsmede het automatisch incasseren van het activeren, aanmelden, extra componenten en eventuele overige kosten die in één termijn wordt afgeschreven. Incasso geschiedt van het IBAN nummer dat de klant heeft aangegeven op de andere kant van deze pagina.
 5. De klant neemt het Mobiel Systeem de eerste veertien dagen op proef. Deze proeftijd gaat in op moment van ontvangst. De klant kan gedurende deze proeftijd kosteloos de overeenkomst annuleren. Kosten voor de retourzending van het systeem zijn wel voor de rekening van de klant. Na veertien dagen treedt de overeenkomst in werking. Annulering kan worden voldaan per post aan het bovenstaande adres of per email naar info@nl-alarmering.nl. De klant dient te allen tijde aan te kunnen tonen deze opzegging te hebben gedaan.
 6. De klant is geïnformeerd over alle privacy en kan worden teruggelezen op https://nl-alarmering.nl/privacy.
 7. Nederlandse Senioren Alarmering B.V. is niet aansprakelijk in geval van overmacht of technische storingen in het alarmsysteem. De klant is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig onderhouden en testen van het alarmsysteem. Alle voorwaarden zijn terug te vinden op https://nl-alarmering.nl/Algemene voorwaarden/.

Algemene voorwaarden (totaal)

 1. Toepasselijkheid 
  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Nederlandse Senioren Alarmering B.V.’: Nederlandse Senioren Alarmering’. ‘Koper’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie met Nederlandse Senioren Alarmering heeft of aangaat. ‘Consument Koper’: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die een contractuele relatie met Nederlandse Senioren Alarmering heeft of aangaat. ‘Producten’: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Nederlandse Senioren Alarmering en op alle met Nederlandse Senioren Alarmering aangegane overeenkomsten.
  3. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
  4. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Nederlandse Senioren Alarmering is ingestemd.
  5. Nederlandse Senioren Alarmering behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
  6. Door het gebruik van de internetsites van Nederlandse Senioren Alarmering en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper de Algemene Voorwaarden van Nederlandse Senioren Alarmering.
  7. Nederlandse Senioren Alarmering is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 
  1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Nederlandse Senioren Alarmering is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
  2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
  3. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan indien de potentiële Koper uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen en hij de bestelling contractueel via de website www.nl-alarmmering.nl heeft geplaatst en deze door Nederlandse Senioren Alarmering is ontvangen.
  4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres of wanneer een overeenkomst tweemaal is ondertekend.
  5. Koper en Nederlandse Senioren Alarmering komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
  6. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste        kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Nederlandse Senioren Alarmering  garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming   zijn.  Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 3. Prijzen 
  1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.
  2. De Koper is de prijs verschuldigd die Nederlandse Senioren Alarmering in haar orderbevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Nederlandse Senioren Alarmering worden gecorrigeerd.
  3. Bezorgkosten zijn bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.
  4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, wordt de Koper van de prijsstijging op de hoogte gesteld. De Koper kan de bestelling annuleren, dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Nederlandse Senioren Alarmering. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, wordt het bestelde product tegen de overeengekomen prijs geleverd.
  5. Voor ondersteuning van de producten van Nederlandse Senioren Alarmering kunt u mailen met info@nl-alarmering.nl, deze online support dienst is gratis. Support en ondersteuning loopt louter online via info@nl-alarmering.nl.
  6. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.
 4. Betaling 
  1. Bij bestellingen via de website www.nl-alarmering.nl, kan er alleen worden betaald via afterpay. Nederlandse Senioren Alarmering kan deze betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website www.nl-alarmering.nl
  2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door de Koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken, resulteert dit in een direct opeisbare vordering van Nederlandse Senioren Alarmering op de Koper.
  3. Ten laste van de Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijk rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Nederlandse Senioren Alarmering als gevolg van niet nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken.
  4. Ingeval van niet-tijdige betaling, zoals bedoeld in artikel 4.5, is Nederlandse Senioren Alarmering bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van producten op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 5. Levering en levertijd 
  1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Nederlandse Senioren Alarmering ernaar om zodra de bestelling is ontvangen, het product binnen 3 werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Nederlandse Senioren Alarmering kan nadere informatie omtrent leveringstijden vermelden op de website www.nl-alarmering.nl of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Indien niet binnen 30 dagen geleverd kan worden, stelt Nederlandse Senioren Alarmering de Koper hiervan tijdig op de hoogte en biedt deze de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe leveringstijd overeen te komen. Bij ontbinding wordt het betaalde bedrag zo snel mogelijk teruggestort, uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding.
  2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Nederlandse Senioren Alarmering streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen na bestelling per e-mail aan de Koper te melden.
  3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
  4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
  5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
  6. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Nederlandse Senioren Alarmering gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat Nederlandse Senioren Alarmering van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten wordt bevrijd, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
 6. Gebreken en Klachttermijn 
  1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen vier (4) dagen na levering aan Nederlandse Senioren Alarmering ter kennisgeving worden gebracht.
 7. Afkoelperiode, Herroeping 
  1. De Consument Koper kan binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen.
  2. In geval van ontbinding is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) dagen na de ontbinding aan Nederlandse Senioren Alarmering terug te zenden in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper.
  3. NL-alarmering.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 8. Eigendomsvoorbehoud 
  1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Nederlandse Senioren Alarmering is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
  2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 9. Garantie en aansprakelijkheid 
  1. 1. In beginsel geldt voor door Nederlandse Senioren Alarmering geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de Koper binnen een termijn van twee (2) maanden na ontdekking hiervan, Nederlandse Senioren Alarmering in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 BW zijn opgenomen.
  2. Nederlandse Senioren Alarmering is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Nederlandse Senioren Alarmering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
  3. Indien Nederlandse Senioren Alarmering om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
  4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
   – indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Nederlandse Senioren Alarmering zijn verricht;– indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;– indien er waterschade of valschade zichtbaar is.
  5. De Koper is gehouden Nederlandse Senioren Alarmering te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Nederlandse Senioren Alarmering zouden kunnen doen gelden.
  6. Het is mogelijk dat Nederlandse Senioren Alarmering op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Nederlandse Senioren Alarmering is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze links.
  7. De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Nederlandse Senioren Alarmering op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Nederlandse Senioren Alarmering kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Nederlandse Senioren Alarmering is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen de Koper en Nederlandse Senioren Alarmering, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Nederlandse Senioren Alarmering sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
  8. De werking van het product is mede afhankelijk van infrastructuren zoals GPS, GSMverbinding en internetverbindingen die buiten de invloedsfeer van Nederlandse Senioren Alarmering vallen. Nederlandse Senioren Alarmering is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van deze infrastructuren en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van of storingen in haar systeem, noch voor de eventuele gevolgen hiervan.
  9. Nederlandse Senioren Alarmering is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins.
  10. Nederlandse Senioren Alarmering is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat de Koper maakt van het product en Koper vrijwaart Nederlandse Senioren Alarmering voor alle (rechts)vorderingen van derden zowel ter zake van het voeren van gerechtelijke procedures als ter zake van (schadevergoedings) vorderingen.
  11. De Koper zal het product niet gebruiken om strafbare feiten en/of onrechtmatige daden te plegen of om anderen/derden schade toe te brengen en koper vrijwaart Nederlandse Senioren Alarmering ter zake.
  12. Bij misbruik met een bepaalde product van Nederlandse Senioren Alarmering behoudt Nederlandse Senioren Alarmering te allen tijde het recht de bijbehorende SIM-kaart / product en/of dienst te blokkeren.
 10. Overmacht 
  1. In geval van overmacht is Nederlandse Senioren Alarmering niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Nederlandse Senioren Alarmering is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (communicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering door leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 11. Sim kaart 
  1. Nederlandse Senioren Alarmering levert de M2M datakaarten.
 12. Vertrouwelijke gegevens en privacy 
  1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.
 13. Intellectuele eigendom 
  1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Nederlandse Senioren Alarmering, haar leveranciers of andere rechthebbenden.
  2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen rechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
  3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlandse Senioren Alarmering, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.
 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
  1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Nederlandse Senioren Alarmering, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.
 15. Slotbepalingen 
  1. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan info@nl-alarmering.nl zoals aangegeven op de internetsite.
  2. Nederlandse Senioren Alarmering streeft ernaar om ontvangen berichten binnen 5 werkdagen te beantwoorden.