Loading....

085-1304632

Meetingcare

Meetingcare staat voor zorg zoals zorg bedoeld is, zowel naar cliënt als naar medewerker.

Meeting Care levert thuiszorg bij cliënten in de regio Tilburg. Ons kantoor is gevestigd in de Duynsberg, de bewoners van de Duynsberg wonen zelfstandig in dit complex. Meetingcare heeft 24-uurs alarmopvolging voor de bewoners met een alarmeringssysteem.
De missie van Meetingcare is om in overeenstemming met de wens van de cliënt zorg te leveren door professionele medewerkers.
De onderstaande kernwaarden staan hoog in het vaandel bij Meeting Care
  • Deskundigheid: onze medewerkers bezitten de juiste competenties of worden daarin geschoold
  • Wederzijds respect: elkaar in de waarde te laten zonder te (ver)oordelen
  • Vertrouwen: verwachting van de cliënt dat de medewerkers zullen handelen op een manier waarop ze zelf ook behandeld willen worden
  • Persoonlijke aandacht: interesse voor de ander hebben, luisteren, onbevooroordeeld zijn
Meeting Care werkt met kleine teams zodat cliënten niet teveel verschillende medewerkers in huis krijgen. Als zorgvragers Meeting Care bellen krijgen ze direct een medewerker aan de lijn, zonder keuzemenu.
Website van Meeting Care
Visie:
De visie van Meeting Care is dat wij als thuiszorgorganisatie er alles aan moeten doen om onze cliënten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Dit kan alleen door goede communicatie met de cliënt, zijn of haar familie en/of mantelzorgers maar natuurlijk ook met andere zorgverleners (bijv. HA).
Meeting Care heeft de visie gevormd op de volgende onderdelen van de organisatie:
  1. Markt
  2. Cliënt
  3. Medewerker
  4. Structuur en managementstijl
A. Onze markt:
Meeting Care speelt vooral in op de groeiende groep ouderen die in hun thuissituatie zorg nodig hebben.
Transferafdelingen, huisartsen etc. weten ons goed te bereiken met zorgvragen voor hun cliënten.
Code rood is een term die wij bij Meeting Care niet gebruiken. Als eigen cliënten uitbreiding van zorg nodig hebben zullen wij dat altijd kunnen bieden. Als cliënten tijdelijk opgenomen worden in het ziekenhuis kunnen zij bij thuiskomst altijd rekenen op onze zorg.
Wij sturen op zelfredzaamheid van de cliënten waardoor er regelmatig gaatjes ontstaan om andere mensen te helpen. Onze contacten weten ondertussen dat wij altijd ons uiterste doen om ruimte te maken maar accepteren het ook als het even niet mogelijk is.
 
B. Cliënt:
Onze cliënten kunnen rekenen op zorg waar behoefte aan is. Er wordt goed gepraat met de cliënt, familie/mantelzorger en zorgverleners van buitenaf. Wij respecteren de wensen van de cliënt en met onze zorg hopen we dat zij zolang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Met onze zinnige zorg werken we indien mogelijk naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid toe, alle handelingen die de cliënt zelf nog kan uitvoeren juichen wij toe. De eigen regie van de cliënt en de mensen om hen heen blijft het meest belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten een klein team aan zorgverleners hebben en dat als ze vragen hebben ons kunnen bellen en direct door een medewerker te woord gestaan worden, zonder lastige keuzemenu’s of extra belkosten. 1x per maand organiseren wij een Cliëntenmiddag, gezellig 2 uurtjes ongedwongen met elkaar doorbrengen, hier hebben wij geen kosten aan verbonden.
C. Medewerkers:
Wij streven ernaar dat onze medewerkers met plezier en trots voor Meeting Care werken. Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers met voldoende vrijheid hun werk kunnen uitvoeren. Ze denken vanuit de cliënt: niet VOOR maar MET de cliënt.
Meeting Care heeft er voor gekozen dat de medewerkers rechtstreeks onder de directeur vallen en er geen verwarrend middenmanagement is. Dit betekend dat ieder team zelforganiserend is en regelvrijheid heeft. De wijkverpleegkundige valt ook in deze teams en zal toezicht houden op de bevoegd- en bekwaamheden van de medewerkers. De cliënttevredenheid wordt jaarlijks gemeten en de eerste meting in 2019 was bijzonder goed. Dit is uiteraard te danken aan de medewerkers die voor ons werken. Door regelvrijheid en medezeggenschap in de organisatie kunnen we onze medewerkers binden aan Meeting Care.
D. Structuur en organisatie: 
De zorgmarkt stelt door de complexiteit hoge eisen aan de Raad van Bestuur en aan de Raad van Toezicht, deze dienen proactief te zijn. Binnen Meeting Care is dit zeker het geval. De RvT staat de RvB (directeur) met raad en daad terzijde en helpt bij complexe vraagstukken. Meeting care voldoet aan de volgende kwaliteitseisen: onafhankelijk, transparant, professioneel, selectief, slagvaardig en samenwerkend. Dit is aan de structuur goed te zien, binnen Meeting Care is een zeer eenvoudige structuur te zien: RvB terzijde gestaan door RvT en cliëntenraad en het Zorgteam: alle medewerkers die bij Meeting care in dienst zijn.
Meeting care is ervan overtuigd dat je een goede werkgever kunt zijn door de lijntjes kort te houden en de medewerkers inspraak te geven en zelf organiserend te laten werken. De wijkverpleegkundige valt ook in het zorgteam en zal de bevoegdheden en bekwaamheden in de gaten houden. Als er opleidingen/cursussen nodig zijn zullen medewerkers deze aangeboden krijgen, zij worden daarin begeleid door de wijkverpleegkundige. Meeting Care trekt ook mensen aan die op dit moment niet in de zorg werkzaam zijn, wij leiden deze mensen op tot zorgmedewerkers zodat we continuïteit van zorg kunnen waarborgen. Meeting Care werkt vanuit het standpunt van dienend leiderschap, met de medewerkers in gesprek blijven over hoe we de beste zorg voor onze Cliënten kunnen waarborgen, ziekteverzuim van de medewerkers zo laag mogelijk houden door te zorgen dat de medewerkers niet onder te grote druk moeten werken, wekelijks wordt er gekeken naar het aantal cliënt- en contracturen medewerkers, hierop wordt besloten of we zorgvragers niet/wel aannemen.
Wij sturen op breed kostenbewustzijn in de organisatie, de bijbehorende budgetbewaking en een rendabele inzet van medewerkers. Niet omdat wij financiën belangrijker vinden dan onze cliënten of medewerkers, maar omdat de continuïteit van
Meeting Care belangrijk is om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven leveren. Zorg leveren binnen het afgesproken budget voldoet niet alleen aan afspraken die we met het zorgkantoor en de verzekeraars maken, maar is ook een kwaliteit die we verschuldigd zijn aan onze cliënten.
Back To Top